غایت هنر از نگاه ابن عربی و هایدگر
94 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : مصطفی سیاسر