نیکولو ماکیاولی؛ نخستین انسان رنسانسی
58 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » شهریور 1383 - شماره 33 »(25 صفحه - از 88 تا 112)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در فلسفه تاریخ، بحثى است که آیا پارادایمها و گفتمانهاى تاریخى به شکل دفعى و کاملاً روشن و مشخص شکل مى‏گیرند یا به طور تدریجى و نامشخص؟ معمولاً گزینه دوم را به واقعیت تاریخى نزدیکتر مى‏بینند. بر این اساس، نمى‏توانیم مشخص کنیم که رنسانس دقیقا از چه زمانى شروع شده است، اما به روشنى درمى‏یابیم که از یک مقطع تاریخى ـ هر چند ابتداى آن، دقیقا آشکار نباشد ـ نوع تحولات اجتماعى، سیاسى و علمى، به شکلى کاملاً مغایر و متفاوت از مقاطع پیشین در حال تحقق بوده است. ماکیاولى را مى‏توان نماینده نخستین نسل از آن مقطع تاریخى دانست؛ زیرا در حقیقت، نخستین فیلسوف سیاسى است که ارزشهاى عصر رنسانس را در قالب قواعد و قوانین اجتماعى ریخت. ارزشهایى که ماکیاولى نهادینه کرد، مبتنى بر نوعى انسان‏شناسى جدید و مخصوص عصر رنسانس و مغایر با انسان‏شناسیهاى پیش از آن عصر بود. مبانى انسان‏شناسى ماکیاولى در قرنهاى بعد، توسط افرادى چون هابز و نیچه ادامه و بسط یافت.
آدرس اینترنتی