سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم 
مدرس 
1384/07/02 
 
تاریخ تحولات سیاسی معاصر 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم (ع) 
مدرس 
1391/11/01 
 
جامعه‌شناسی سیاسی 
تدریس 
دانشگاه علامه طباطبایی 
مدرس 
1391/07/01 
 
فقه سیاسی 
تدریس 
دانشگاه علامه طباطبایی 
مدرس 
1390/11/01 
 
انقلاب اسلامی 
تدریس 
دانشگاه علامه طباطبایی 
مدرس 
1390/07/02 
 
مبانی اندیشه سیاسی در اسلام 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم (ع) (برای مؤسسه امام رضا (ع)) 
مدرس 
1390/07/02 
 
شرق‌شناسی و اسلام 
تدریس 
دانشگاه ادیان قم 
مدرس 
1390/07/02 
 
فلسفه تاریخ 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم (ع) 
مدرس 
1388/07/01 
 
فلسفه علم الاجتماع 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم (ع) 
مدرس 
1389/07/01 
 
جامعه‌شناسی سیاسی 
تدریس 
دانشگاه ادیان قم 
مدرس 
1388/07/01 
 
نهضت‌ها و دولت‌های شیعی 
تدریس 
دانشگاه آزاد زاهدان 
مدرس 
1388/07/01 
 
نظام سیاسی و دولت در اسلام 
تدریس 
دانشگاه آزاد زاهدان 
مدرس 
1388/07/01 
 
تاریخ تحولات سیاسی معاصر 
تدریس 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم 
مدرس 
1385/07/01 
 
جامعه‌شناسی انقلاب 
تدریس 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم 
مدرس 
1384/11/01 
 
انقلاب اسلامی 
تدریس 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم 
مدرس 
1384/07/01 
 
ریشه‌های انقلاب اسلامی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی 
عضو هیات علمی هسته غرب شناسی 
 
 
اجرائی 
همکاری 
موسسه امام خمینی  
محقق 
 
 
علمی پژوهشی